ಸಾನ್ಹೋಸೆಯ ನೆನಪುಗಳು

ರಾಷ್ಟ್ರಕ

ಗುಂಭ

ಸಂಗ

ಬಿಂಬ

ಆಸುಪಾಸು

ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೈರಪ್ಪನವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಾದೆಗಳು