ವಿಳಾಸ

ಡಾ. ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಹರನ್
3059, 4ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಗೋಕುಲಂಪಾರ್ಕ ರಸ್ತೆ,
ಗೋಕುಲಂ, ಮೈಸೂರು - 570 002

ದೂರವಾಣಿ : +91821 4241549
ಇ-ಮೇಲ್ : bspharan@gmail.com